Informácie o spracovaní osobných údajov

Verze PDF ke stažení.

Spoločnosť ProfCom s.r.o., IČO: 53021461, so sídlom Piešťany, Krajinská 2954/32, PSČ 921 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Slovenskej republiky. Súd v Trnave, vložka 46492/T (ďalej len "prevádzkovateľ") si týmto dovoľuje ako prevádzkovateľ osobných údajov informovať zákazníka, ak je fyzickou osobou, ako dotknutú osobu, že jeho osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať nasledovne:

 

1) Na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa sa spracúvajú tieto osobné údaje zákazníka:

Meno a priezvisko alebo názov, adresa pobytu alebo sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, rodné číslo, rozsah a predmet plnenia, prípadne ďalšie povinné údaje podľa príslušných právnych predpisov

Tieto osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely plnenia povinností prevádzkovateľa podľa príslušných právnych predpisov (napr. v oblasti vedenia účtovníctva). Osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť tretím stranám, najmä orgánom verejnej moci, ak je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje podľa právnych predpisov. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú.

 

 2) Na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvné ustanovenia sú nasledovné. ktorej zmluvnou stranou je zákazník, sa spracúvajú tieto osobné údaje zákazníka:

Meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, adresa na doručovanie, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie alebo iné údaje, ktoré zákazník z tohto dôvodu poskytne

 

Tieto osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely spracovania objednávky zákazníka a na účely výkonu práv a plnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy. Osobné údaje zákazníka môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom prevádzkovateľa, najmä prepravným spoločnostiam na doručenie tovaru. Počas trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy vrátane súvisiacich práv, napr. na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. Tieto osobné údaje sa spracúvajú aj na účely vykonania potrebných opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť zákazníka. Osobné údaje sa budú spracúvať na účely rokovania o uzatvorení zmluvy. Osobné údaje na tieto účely sa budú spracúvať až do uzavretia rokovaní o zmluve.

 

 3) Na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa spracúvajú tieto osobné údaje zákazníkov:

Meno a priezvisko alebo názov, adresa bydliska alebo sídla, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, rozsah a predmet plnenia, prípadne iné údaje poskytnuté zákazníkom z tohto dôvodu

 

Tieto osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely vymáhania prípadných nárokov prevádzkovateľa a na prípadné oslovenie zákazníka, s ktorým bola uzatvorená zmluva prostredníctvom ponuky na dodanie tovaru alebo služieb prevádzkovateľa. Osobné údaje zákazníka sa na tieto účely budú spracúvať po dobu nevyhnutnú na realizáciu oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ informuje zákazníka, že ak je zákazník právnickou osobou, prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje fyzickej osoby konajúcej v konkrétnych prípadoch v mene tejto právnickej osoby z vyššie uvedených dôvodov a v rozsahu meno a priezvisko, pracovné zaradenie, e-mailová adresa a prípadne telefónne číslo. Prevádzkovateľ si dovoľuje informovať zákazníka, že jeho vyššie uvedené osobné údaje môže v mene prevádzkovateľa spracúvať aj sprostredkovateľ ako subjekt odlišný od prevádzkovateľa (napr. v súvislosti s poskytovaním technickej podpory, poradenstva, ochrany majetku prevádzkovateľa a podobne). Prevádzkovateľ na požiadanie oznámi zákazníkovi totožnosť sprostredkovateľov, ktorým boli osobné údaje odovzdané.

Spracúvanie osobných údajov získaných od všetkých zákazníkov správcu sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v znení účinnom od 25. mája 2018 (ďalej len "nariadenie").

Zákazník má právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k svojim osobným údajom, t. j. má právo požadovať potvrdenie, že sa jeho osobné údaje spracúvajú, a právo požadovať informácie o procese spracúvania, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Zákazník môže požiadať o opravu, ak sú osobné údaje nepresné, alebo o doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Zákazník môže vzniesť námietku, požiadať o vymazanie a obmedziť spracúvanie osobných údajov len z dôvodov stanovených zákonom alebo nariadením.

 

4) Podmienky ochrany osobných údajov pri nákupe v e-shope:

Vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované na účely spracovania objednávky a ďalšieho zmluvného plnenia, ak je medzi vami a predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva. Takéto spracúvanie osobných údajov povoľuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Predávajúci spracúva tieto údaje aj na účely evidencie zmluvy a na účely prípadného budúceho výkonu a obhajoby práv a povinností zmluvných strán.

Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel trvá po dobu stanovenú zákonom od uskutočnenia poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu. Takéto spracúvanie je možné na základe článku 6 ods. 1 písm. c) a f) nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Zhromažďovanie súborov cookie na vyššie uvedené účely možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe oprávneného dôvodu - oprávneného záujmu prevádzkovateľa - a je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov vám zodpovieme telefonicky na čísle 00421 33 381 1725 alebo e-mailom na adrese [email protected].

Zákazník tak bol informovaný o svojich právach podľa zákona a nariadenia a bol informovaný o tom, aké osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať, na aké účely a ako dlho.